PDHS Southern

අප ගැන

image description
 • ආයතනයේ අගයන් – Value

1. සාමුහිකත්වය
Collectivism
ආයතනයේ දැක්ම කරා ලඟාවීමට හා අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීමට කණ්ඩායමක් ලෙස එක් වීම,තීරණ ගැනීම හා ක්‍රියා කිරීම.
2. අනුකූලතාවය
Compliance
අණපනත්  ,ප්‍රඥප්ති සහ චක්‍රලේඛයන් හි සදහන් රෙගුලාසි නිතිරිති හා නිර්ණායක වලට අනුගතව කටයුතු  කිරීම.  
3. ශික්ෂණය
Discipline
කණ්ඩයේ සියළු දෙනාගේ විනය හා හික්මීම උසස් මට්ටමින් පවත්වාගෙන යාම මෙන්ම ඉහළ කළමනාකාරිත්වයට අවනත වීම.
4. ප්‍රතිචාරාත්මක බව
Responsiveness
සේවාලාභීන්ට හොදින් සවන්දීම හා ඔවුන්ගේ අවශ්‍යතාවයන් වෙනුවෙන් මිත්‍රශීලිව ක්‍රියා කිරීම.
5. අනොන්‍ය ගරුත්වය
Mutual Respect  
පුද්ගලයන් අතර පවත්නා විවිධත්වයන් හඳුනාගනිමින් සෑම දෙනාගේම අභිමානයන් රැකෙන පරිද්දෙන් එකිනෙකාට ගරුකරමින් කටයුතු කිරීම..  
6. සවිබලගැන්වීම
Empowerment
ආයතනයේ සෑම පුද්ගලයකුම යහපත් කායික හා මානසික   තෘප්තිමත් භාවයකින් හෙබි සහ දැනුම , කුසලතා සහ ආකල්ප වලින් සන්නද්ධව තබා ගැනීම.
7. මානුෂීයත්වය
Humanity
අපේ  සේවය රට වෙනුවෙන්  එහි වෙසෙන ජනතාව වෙනුවෙන් යන්න ඉතා ඉහළින්ම පිළිගත් හා අප මනුෂත්වය   වෙනුවෙන්  ක්‍රියා කිරීමට  ඇප කැපව  ඇත්තෙමු.
8. උපායමාර්ගික බව
Strategy
තිබෙන සීමිත සම්පත් උපයෝගී කරගෙන  නිවරදි තීරණ ගැනීමේ හැකියාව.
 • ආයතනයේ අරමුණු
 • රෝග හා අනෙකුත් අවදානම් සාධක මගහරවා ගැනිම තුළින් , උසස් තත්ත්වයෙන් යුතු රෝගී කළමණාකරණයකින්  හා තෘප්තිමත් සේවාලාභින් පිරිසක් හා ශ්‍රම බලකායක් බිහිකිරිමෙන් දකුණු පළාත තුළ ලබාගත හැකි ප්‍රශස්ත සෞඛ්‍ය තත්ත්වයක් කරා ලගාවිමයි.
 • පළාත තුල  ගුණාත්මක සෞඛ්‍ය සේවාව පවත්වාගෙනයාම , වැඩි දියුණු කිරීම හා අනාගත ප්‍රවණතා සඳහා සුදානම් වීමට අවශ්‍ය සංවර්ධන සැලසුම් සකස් කිරීම හා ඒ අනුව යටත් ආයතන මෙහෙයවීම.
 • දකුණු පළාතේ ප්‍රජා සෞඛ්‍ය තත්වය නගා සිටු වීමට සියළු සෞඛ්‍ය නිලධාරීන්ට අවශ්‍ය දැනුම ලබා දෙමින් වැඩ සටහන් මෙහෙය වීමත් එකී කටයුතු  නිරන්තරව අධීක්ෂණයන්ට ලක් කිරීම.
 • දකුණු පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ සිටින සියළු සේවකයන්ට අදාල පත්වීම්, ස්ථිර කිරීම්, උසස්වීම්, ස්ථානමාරු වීම්, විනය කටයුතු හා විශ්‍රාම ගැන්වීම් ආදී සියළු ආයතනික කටයුතු ආයතන සංග්‍රහයේ විධිවිධාන අනුව ඉටු කිරීම මඟින් මානව සම්පත ප්‍රශස්ත ලෙස යෙදවීම.
 • ගුණාත්මක අඛණ්ඩ සෞඛ්‍ය සේවාවක් සැපයීම උදෙසා වාර්ෂිකව විවිධ ප්‍රභවයන්ගෙන් ලැබෙන ප්‍රතිපාදන හා වාර්ෂික මුල්‍ය ප්‍රකාශනයෙන් වෙන් කරන ලද ප්‍රතිපාදන,  මුදල් රෙගුලාසි හා අනෙකුත් නිතී රීති වලට අනුකූලව ප්‍රශස්ථ ලෙස යෙදවීම.
 • අප දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ සිටින කාර්ය මණ්ඩලයේ හා යටත් ආයතන වලට අදාල පුහුණු අවශ්‍යතා, ඉදිකිරීම් , විමර්ශණ, නිවාඩු ආදී පාලන කටයුතු සම්බන්ධ කාර්යක්ෂම හා ඵලදායී සේවාවක් ලබා දීම මඟින් ප්‍රශස්ත සෞඛ්‍ය සේවාවක් සැපයීමට අවශ්‍ය පසුබිම සැකසීම.
 • තොරතුරු තාක්ෂණික දැනුමින් අපගේ කාර්යමණ්ඩලය සන්නද්ධ කිරීමත් ඊට අදාල පහසුකම් සැපයීමත් තුලින් ජාත්‍යන්තර තලයට අපගේ සෞඛ්‍ය සේවාව ඔසවා තැබීම.
 • දැනුම, කුසලතාව හා ආකල්ප වර්ධනය කරමින් කාර්යමණ්ඩලය නිරන්තර ඇගයීමට ලක් කිරීම  තුලින් මානව සම්පත සවිබල ගැන්වීමත්, සේවා පරතර හඳුනා ගැනීමට (Service Gap) අවශ්‍ය සමීක්ෂණ (Research) සිදු කිරීම
 • අපේක්ෂිත ජාතික හා ජාත්‍යන්තර සෞඛ්‍ය දර්ශක කරා ලඟාවීම.
 • අන්‍යොන්‍ය යහපත් අන්තර් සම්බන්ධතාවයන් ඇති කිරීම හා සවිබල ගැන්වීම.

 • ආයතනයේ පරමාර්ථ
 • සෞඛ්‍ය හා සෞඛ්‍ය සම්බන්ධ කටයුතු වලදි මධ්‍යම රජයේ හා පළාත් සභාවේ රාජ්‍ය හා රාජ්‍ය නොවන  සංවිධාන සමග සම්බන්ධිකරණයෙන් හා සහයෝගිව ක්‍රියා කිරිම.
 • උපරිම රෝගි සත්කාරක සේවාවක් සදහා පවතින සමිපත් ප්‍රශස්ත ලෙස උපයෝජනය.
 • රෝග වලට ඇති අවදානම අඩුකර ගැනිම සදහා රෝග නිවාරණ කටයුතු සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කටයුතු පවත්වාගෙන යාම.
 • දකුණු පළාත් ජනතාවගේ ඵලදායිතාවය ඉහල නැංවිම සදහා පුනරුත්ථාපන සේවය ස්ථාපිත කිරිම හා පවත්වාගෙන යාම.
 • දකුණු පළාතේ යහපත් සෞඛ්‍ය සේවාවක් පවත්වා ගෙන යාමට පවතින අවශ්‍යතාවයන් හදුනාගැනිම හා ඒ අනුව  අවස්ථානුකුලව  ක්‍රියා කිරීම.

සිංහල/தமிழ்/English