සම්බන්ධවන්න

සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුව – දකුණු පළාත,
15 A ,
පහළ ඩික්සන් පාර,
ගාල්ල .
දුරකතනය : 0912246739
ෆැක්ස් : 091-2246740
විද්‍යුත් තැපෑල : pdhssp@yahoo.com

මාණ්ඩලික නිලධාරීන්

Staff Officer Designation Email Phone numbers
Dr. Chandima SirithungaProvincial Director of Health Services csiritunga@yahoo.com   0912234980
Dr. Dilini. 
Wijesinghe
Deputy Director of Health Services diliniwijesinghe8@gmail.com0912225691
Mrs. Shashika Dewapriya  Deputy Director (Administration) shashidewa@gmail.com 0912223840
Mrs.C . S. Egodage Chief Accountantchamini.egodage@gmail.com0912224609
Mrs.P. W. C. Priyadarshani Accountant pwchamali77@gmail.com 0912233085
Dr. B. C. Mallawaarachchi Community Medical Specialist planningpdhs@gmail.com 0912225691
Mrs. Aruni Ginige Engineering (Civil) bmeusp@yahoo.com 0912243160
Dr. M.Nirmala Weerasekera Medical Officer nirmala1969814@gmail.com 0912234278
Dr.W .K .J . Chandana Medical Officer Jagathchandana01@gmail.com 0912231620
Dr.U . G .Gihan Chaminda Medical Officer gihanchaminda@gmail.com 0912225691
Mr. N .A . Gunawardena Engineering (Mechanical) nipune123@gmail.com 0912243162
Mrs. H. G. G.  
Weerasekra
Administrative Officer gweerasekara@gmail.com   0912223839
Dr. Chrishantha Widisingha Medical Officer chrishanwc@gmail.com 0912246739

English/Tamil